Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MPS Eurobeds B.V.

Versie: juli 2021

Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als Klant. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

MPS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MPS Eurobeds B.V gevestigd te (2153 GL) Nieuw-Vennep aan het adres Boekweitstraat 90 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34098484.

Klant: de klant die handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met MPS en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Partijen: MPS en de Klant gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MPS en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 • Product(en): alle op grond van de Overeenkomst door MPS aan de Klant geleverde zaken, zoals dekbedden, kussens, matrasbeschermers en beddengoed.

  Schriftelijk: communicatie per brief of e-mail.

  Website: de website van MPS, te raadplegen via magento-904028-3586107.cloudwaysapps.com  en alle bijbehorende subdomeinen.

  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34098484.

  Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen de Klant en MPS, als de Klant de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met MPS heeft aanvaard.

  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor MPS slechts bindend, indien en voor zover deze door MPS uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

  Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

  Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

  Het kan voorkomen dat MPS niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat MPS het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

  Alle artikelen genoemd in Hoofdstuk I (Algemeen) van deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op hoofdstuk II (Webshop) van deze Algemene Voorwaarden.

  Artikel 3. Wijziging Algemene Voorwaarden

  MPS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de Website of per e-mail. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

  Artikel 4. Offertes

  Alle offertes van MPS zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij op de offerte anders is vermeld.

  Als de Klant een offerte aanvaardt, heeft MPS het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  Een offerte vervalt als Producten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

  MPS kan niet aan offertes worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Als een offerte bestaat uit een samengestelde prijsopgave, dan kan MPS niet worden verplicht tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de in de offerte opgegeven prijs.

  De inhoud van alle offertedocumenten – zoals afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van MPS. Daarnaast zijn de offertedocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen en maten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.

  Artikel 5. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant Schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op de offerte van MPS of op het moment dat MPS zonder tegenspraak van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

  De Klant kan MPS verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Een wijzigingsverzoek kan betrekking hebben op een aanvulling op of vermindering van hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. MPS is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.

  Als MPS instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan heeft MPS het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding voor de geannuleerde Producten bij de Klant in rekening te brengen. Daarnaast behoudt MPS het recht om de schade die zij door de annulering lijdt bij de Klant in rekening te brengen.

  Als MPS instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant en de Overeenkomst daardoor wordt aangevuld, dan zal MPS de Klant informeren over de kosten die daarmee gepaard gaan. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht van de Klant met betrekking tot het aanvullen van de Overeenkomst, laat de aanspraken van MPS op betaling onverlet.

  Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

  Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft MPS het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

  MPS is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

  MPS zal na de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk met de uitvoering daarvan beginnen.

  MPS is gerechtigd om een bestelling met meerdere Producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.

  Is voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant MPS Schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant MPS een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

  Levering geschiedt door de Producten in het bedrijfspand van MPS ter beschikking te stellen volgens de Incoterms 2020: Ex Works (Af Fabriek), tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

  De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit – om welke reden dan ook – nalaat, is MPS gerechtigd om de Producten op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.

  MPS is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

  Artikel 7. Prijzen en betaling

  Alle door MPS genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Producten, zal MPS conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.

  Alle door MPS genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten en andere eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.

  Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen een wijziging ondergaan, is MPS gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

  Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

  Als de Klant niet tijdig – binnen de in 4 genoemde betalingstermijn – en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke rente en wettelijke incassokosten MPS voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die MPS moet maken ter incasso van hetgeen de Klant ten

  onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.

  MPS heeft het recht om de betalingen die de Klant aan MPS voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

  MPS is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

  De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum Schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven bij MPS te melden. Als de Klant binnen 7 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

  MPS kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MPS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een aanvraag van de Klant te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

  Artikel 8. Onderzoek en klachten

  De Klant is verplicht om de geleverde Producten direct nadat deze aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

  Eventuele klachten moet de Klant uiterlijk binnen 7 dagen, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, Schriftelijk bij MPS melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MPS in staat is adequaat te reageren. Daarnaast moet de Klant MPS in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken door het betreffende Product voor zijn/haar rekening en risico aan MPS retourneren.

  Geringe afwijkingen in afmetingen en kleur van een geleverd Product, vormen geen gebrekkig Product en dus geen terechte klacht. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een Product, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

  MPS geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MPS binnen 2 maanden na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de

  termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

  Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 2, dan hoeft MPS de klacht niet in behandeling te nemen.

  Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.

  Als MPS oordeelt dat een Product gebrekkig is en tijdig een klacht is ingediend, dan zal MPS het gebrekkige Product – naar keuze van MPS – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Producten aan MPS te retourneren en de eigendom daarvan aan MPS over te dragen, tenzij MPS Schriftelijk anders aangeeft. In geval van een vergoeding bedraagt de maximale vergoeding het bedrag dat door de Klant aan MPS is betaald voor het Product.

  Als MPS oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van MPS voor rekening van de Klant.

  Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

  Alle geleverde Producten blijven eigendom van MPS totdat alle vorderingen die MPS op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

  De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze Producten niet op de Klant is overgegaan.

  De Klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MPS veilig te stellen.

  MPS is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige en volledige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

  Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om MPS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. MPS is in dat geval gerechtigd om de Producten terug te nemen.

  De Klant zal MPS te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van MPS.

  Artikel 10. Opschorting en ontbinding

  MPS heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  MPS na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

  een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;

  een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend;

  ten laste van de Klant beslag is gelegd;

  een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;

  de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.

  De Klant is verplicht om MPS onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van en in sub c tot en met g bedoelde gebeurtenis.

  Als MPS gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van MPS direct opeisbaar.

  De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings)verplichtingen.

  Artikel 11. Geheimhouding

  Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen en geheimhouden wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.

  De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

  Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de Klant een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00, onverminderd het recht van MPS op eventuele schadevergoeding.

  Artikel 12. Persoonsgegevens

  MPS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform privacyverklaring. Deze is hier te vinden: magento-904028-3586107.cloudwaysapps.com/privacyverklaring.

  Artikel 13. Overmacht

  MPS is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

  Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MPS geen invloed kan uitoefenen en waardoor MPS niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.

  MPS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

  Als MPS ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is MPS gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

  Artikel 14. Aansprakelijkheid

  MPS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 13).

  MPS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat MPS is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  MPS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

  het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Product;

  het niet naleven c.q. opvolgen van instructies van MPS met betrekking tot een Product;

  een Product te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Product is bedoeld;

  onzorgvuldig gebruik van een Product;

  slijtage door normaal gebruik van een Product;

  onjuist onderhoud van een Product;

  plaatsing, bewerking en/of verwerking van een Product;

  reparatie of onderhoud van een Product door een ander dan MPS.

  Aansprakelijkheid van MPS jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

  MPS kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:

  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MPS aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

  De aansprakelijkheid van MPS jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming

  in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant MPS onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – ter zuivering van de tekortkoming, en MPS ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MPS in staat is adequaat te reageren.

  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij MPS meldt.

  De aansprakelijkheid van MPS is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van MPS in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

  Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag exclusief btw dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  Elke aansprakelijkheid van MPS vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinden dan wel andere wijze is geëindigd.

  Artikel 15. Overige bepalingen

  Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.

  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.

  Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin MPS gevestigd is.

  De voertaal bij een gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.

  Hoofdstuk II Webshop
  Artikel 16. Toepasselijkheid

  Hoofdstuk II (Webshop) is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemeen) als de Klant een bestelling plaatst via de Website. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in Hoofdstuk II (Webshop) en Hoofdstuk I (Algemeen), prevaleren bij aankopen via de Website de bepalingen uit Hoofdstuk II (Webshop).

  Artikel 17. Registratie

  Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

  Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

  De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. MPS is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of MPS daarvan in kennis te stellen, zodat MPS gepaste maatregelen kan nemen.

  Artikel 18. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

  Een aanbod op de Website vervalt als het Product waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van MPS op de Website en het voldoen aan de daarbij door MPS gestelde voorwaarden.

  Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft MPS het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

  Artikel 19. Betaling

  De Klant dient betalingen aan MPS volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. MPS is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

  Artikel 20. Website

  De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MPS kan alleen niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

  MPS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

  MPS stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. MPS kan dit alleen niet garanderen. MPS rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan MPS in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van MPS niet toegankelijk is.

  Contactgegevens

  Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  MPS Eurobeds B.V. Boekweitstraat 90
  2153 GL Nieuw-Vennep

  Telefoon: 0252 626 565

  E-mail: orders@mpstextiles.com

  KvK: 34098484
  btw: 806375176